Helt indivi-DUE-lt

 Ungdom i institusjon har mange odds mot seg. Tett oppfølging av egen koordinator kan erstatte eller forkorte institusjonsoppholdet og bedre utsiktene til et godt liv etterpå. Det har prosjektet DUE dokumentert.

Forkortelsen DUE står for Der ungdom er. Hver ungdom har sin egen koordinator som hjelper ham/henne å mestre hverdagen med arbeid/skole, familie og fritid. Idéen til DUE er hentet fra Bergen og et tilsvarende prosjekt med samme navn.

 

17 år og kroniker
Ungdommene i DUE har gjerne falt mellom flere stoler. Noen av dem er mangler bolig, andre lever med store konflikter hjemme. De har gjerne en svekket psykisk helse og får det ikke til med jobb eller skole.
- Barnevernstjenesten hadde behov for et mer differensiert tilbud til de eldste ungdommene.
Tradisjonelt blir disse ikke fanget opp før det går riktig galt, og de blir syke og innlagt i sykehus. DUE handler om de mest sårbare ungdommene. Man kan godt være kroniker når man er 17 år, sier Grethe Pernille Wenberg, som ledet DUE-prosjektet i Bodø fram til avslutningen i desember 2010.
 
Styrer selv
- De ungdommene som er i institusjon er de det statistisk sett går dårligst med. De er også raske til å skrive seg ut. De er lei av ansvarsgrupper og "innblanding". DUE skal både følge opp ungdommer i tiden etter institusjon, og fungere som alternativ til institusjon. Det er også et mål å redusere tiden i institusjon. Ingen bør være i institusjon lenger enn nødvendig, sier Wenberg.
Utsiktene til å komme tidligere hjem motiverer mange til å jobbe med sine problemområder.
- Det er ungdommene selv som skal motiveres til å ta styring over eget liv. Hvert enkelt DUE-tiltak styres ut fra den aktuelle ungdommens behov og mål, sier Wenberg.
 
Koordinator-jakt
Målet med DUE er å hjelpe ungdommene til å få en ok start på voksenlivet, med egen bolig og forutsigbar økonomi som fundament.
En koordinator med 20 prosent stilling kan følge opp én ungdom etter DUE-metoden.
- I prosjektperioden rekrutterte vi koordinatorer fra ungdomsinstitusjoner, barneverntjenesten, personer som har vært i andre oppdrag for barneverntjenesten, kriminalomsorgen og sosialarbeiderutdanningen.Ei 20 prosent stilling er i utgangspunktet ikke veldig attraktivt, og det kan være vanskelig å få det til å klaffe med annen jobb i tillegg. Å skaffe koordinatorer er en kontinuerlig jobb, medgir Wenberg.
 
Alt må læres
Noen av ungdommene har vært i DUE-prosjektet i to år, andre bare i tre måneder.
- Alliansen mellom ungdom og koordinator er sentral. Som koordinator beveger man seg inn i ungdommens private sfære. Det skal gjøres med respekt og forsiktighet. Der det oppstår en god allianse er ungdommene veldig fornøyd med DUE. De har alltid noen å ringe til, de har noen som kan lose dem i møter med det offentlige, de får praktisk hjelp i forhold til det å bo. Døgnrytme, kosthold, matlaging, rydding og vasking, økonomistyring. Alt må læres. Vi satser på de tre s'er: Små Sikre Seire, sier hun.
De fleste har en lang historie i barnevernet.
- De har brukt mye tid på å prøve å "sprelle seg ut" av systemet. Mange bruker også mye energi og konsentrasjon på å dekke over hva de ikke mestrer. De svarer på autopilot at "det går fint", men når koordinatoren kommer inn på dem viser det seg at mye hangler, sier Wenberg.
 
Enkelt – og vanskelig
DUE jobber også mye med adferd.
- Særlig det å lære ungdommene at det finnes alternative reaksjonsmønstre når man blir sint, skuffet eller stresset. Vi lærer dem også at det går an å gå tilbake og rydde opp hvis man har gjort noe overilt, sier hun.
- Hva er det beste med DUE?
- At det er så enkelt. Vi driver ikke behandling, bare tett oppfølging. Målet er at ungdommene skal bli mest mulig selvstendige. Men det enkle er samtidig vanskelig. Vi følger ikke én metodikk. Det må utvikles et nytt prosjekt for hver eneste ungdom.
 
Uvurderlig verdi
- Oppfølging én til én høres ut som en kostbar luksus?
- Dyrt for hvem? For det statlige barnevernet er det i hvert fall billigere enn en institusjonsplass. For den enkelte kan det være uvurderlig. Klarer vi å snu én ungdom er det nok til å rettferdiggjøre hele prosjektet.
Hun mener DUE har lyktes godt i forhold til målgruppen.
- Ungdommene gir gode tilbakemeldinger. DUE er ingen trylleformel, men flere unge får utvilsomt en god overgang til voksenlivet. Hvordan det virker på lang sikt er selvsagt for tidlig å si, avslutter Wenberg.
DUE er avsluttet som prosjekt, men videreføres som tiltak.
 
Tekst og foto: Hanne Løkås Veigård