Barn skal høres!

Barn og unge skal bli hørt, slår Barnekonvensjonen fast. Bremanger kommune tar det på alvor og lager demokratiopplæringsplan. – At barn og unge er med og utformer egen hverdag, er forebygging i praksis, sier prosjektleder Aage Kvendseth.

Barnekonvensjonen kalles også "Barnas menneskerettigheter". Kapittel 12 lyder (litt forenklet): "Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle."

Skoleuniform
Davik Oppvekst er en av (antall?) skoler i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane.
Elevene fikk seg en vekker da det plutselig ble vist en video på skolen, der ordføreren fortalte hva kommunestyret hadde vedtatt: Fra nå av skulle alle elever i kommunen bruke skoleuniform. Vedtaket var endelig, og uniformene var valgt, men elevene skulle få være med og tegne emblem til jakken.
- Uniformsstuntet vekket engasjement, akkurat slik vi håpet. Noen kunne tenke seg uniform, andre var helt imot. Vi hørte elever som slo seg til ro med at "ja, men kommunen har jo bestemt det", andre reagerte kraftig på måten dette var vedtatt på. 
Det ble et bra utgangspunkt for elevene til å diskutere hvilke saker de vil engasjere seg i, hvilke virkemidler de kan bruke, og hvordan voksne kan legge til rette for medvirkning, sier Aage Kvendseth.

Håkon Bakke (foran, t.v.), Ive van Oorschot (foran i midten) og Martin Kolseth Skar (foran, t.h.) er aktive i elevrådsarbeidet på Davik Oppvekst.

Mye slurv
Aage Kvendseth har jobbet mye med barns medvirkning gjennom mange år som rektor, og har studert "Barnets menneskerettigheter" ved Universitetet i Stavanger. Nå er han koordinator for Bremangers arbeid med sjumilssteget (se artikkel på side ?).
- Det er 25 år siden Norge sluttet seg til barnekonvensjonen, men medvirkning er fortsatt på et symbolplan. Dette har det vært slurvet med, helt fra toppen. Departementene er forpliktet til å samarbeide i saker som gjelder barn og ungdom. Det er kun i teorien. I praksis møtes de ikke, sier han.
Han påpeker at Opplæringsloven er generell på dette området.
- Mye blir opp til den enkelte rektor, sier Kvendseth.
Kvendseth legger vekt på at barn og unges medvirkning ikke må være prisgitt tilfeldigheter og ildsjeler.
- Reell medvirkning handler ikke om enkelt-happeninger. Vi må bygge en struktur slik at dette går av seg selv. Jeg ble kjempeglad da jeg hørte om en rektor stoppet opp midt i en beslutningsprosessen: "Men vi har jo ikke spurt elevene!" Da skjønte vi at vi er på rett vei, sier han.
 
Tidlig innsats
Bremanger kommune er, som "alle andre", opptatt av tidlig innsats.
- Når målet er å sikre utvikling, læring og omsorg for alle barn og unge i Bremanger, er det klart at barn og unge skal tas med på råd. Det er forebygging i praksis. Vi vil legge til rette for at barn og unge deltar aktivt og påvirker sitt eget oppvekstmiljø mye mer enn de gjør i dag. Vi er fornøyd med å ha både ordfører og rådmann med på laget, sier Kvendseth.
Kommunen har gjort en rundspørring til alle elevrådene i kommunen.
- Svarene viser klart at barn og unge ønsker å bli hørt mer. De vil bli tatt med på råd tidligere, slik at de har sjansen til å påvirke avgjørelser. De ønsker også mer opplæring og mer tid til demokrati.
 
Demokratiopplæring
Undersøkelsen førte til at kommunen etablerte ei arbeidsgruppe for å følge opp resultatet. En demokratopplæringsplan for hele kommunen er på trappene.
- Planen skal være vedtatt og virksom fra årsskiftet. En av utfordringene er å finne tid til elevrådsarbeid etter at klassens time forsvant. Slik det er nå, mangler elevene en arena for å diskutere felles saker, så dette må vi finne en løsning på. Skal barn lære demokrati, er skolen det beste sted å gjøre det. Vi må også få ungdomsrådet opp og gå, og få flere unge med i styrene i lag og foreninger, sier Gunnhild Bakke, rådgiver på Davik oppvekst og medlem av arbeidsgruppa for demokratiplanen.
Aage Kvendseth er forberedt på å møte motstand blant for eksempel skoleledere.
- Noen vil sikkert synes det er enklere å la det være, men det er ikke et valg. Barnekonvensjonen er klar, sier han.
 
(tilleggsrammer, hvis plass)
I hvilke saker ønsker elevene å påvirke?
 • Klubb og fritidstilbud
 • Buss/ferje/veistandard
 • Nedlegging av skoler
 • Få tilbake klassens time
 • Gratis skolemåltid
 
Hvilke påvirkningsmuligheter ser elevene?
 • Ungdomsråd/elevråd
 • Be om taletid i kommunestyret
 • Sosiale medier og vanlige medier
 • Snakke med politikere/talspersoner
 • Underskriftskampanjer
 
Hvordan kan voksne sikre at ungdom får sjansen til å medvirke?
 • Høre på ungdommen
 • Gjeninnføre klassens time
 • Gjøre saker mer tilgjengelig, f.eks. på facebook
 • Få ungdom med i kommunestyret
 • Ha en ungdommens talsperson, partipolitisk uavhengig

Artikkelen er skrevet av Hanne Veigård og er publisert i magasinet Norge Rundt med Ungdom i svevet. Foto Erik Veigård